EntityRepo.DeleteDeleted Method

Namespace:
Weavy.Core.Repos
Assembly:
Weavy.Core.dll

DeleteDeleted(IEntity)

Delete deleted entity from the repository.

public static int DeleteDeleted(IEntity deleted)

Parameters

deleted
IEntity

Returns

int